Nagrody Programu Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2017 rozdane