Powrót
Polityka prywatności
1. Postanowienia ogólne.
 
Polityka prywatności dotyczy ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej „www.paradyz.com”, zwanej dalej Stroną, w tym jej podstron, administrowanych przez spółkę Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, posiadającej NIP 768-166-25-55, REGON: 592184659, BDO: 000036011, o kapitale zakładowym 55.974.210,00 zł (dalej: Administrator).
 
Polityka prywatności zawiera obowiązujące na Stronie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.
 
Celem niniejszej polityki prywatności jest zapewnienie Użytkownikom Strony ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym, co najmniej standardom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24), ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000) oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U.2016.1489 t.j. z dnia 2016.09.16).
 
Strona stanowi własność spółki Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie.
 
Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Strony i jej elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do Administratora. Wszystkie znaki towarowe znajdujące się na Stronie stanowią własność Administratora, chyba że co innego zostało zaznaczone. Utwory znajdujące się na stronie, nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, bez uprzedniej, udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie, zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego Użytkownika Strony. Zabrania się ich kopiowania, modyfikowania, linkowania, czy też wykorzystywania w inny sposób, który wiąże się z ich upublicznieniem, a także wykorzystaniem do celów komercyjnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza ww. dozwolony użytek są niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 
Wszelkie treści, w tym aranżacje wnętrz, jak również niektóre elementy aranżacji zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 
Zdjęcia płytek ceramicznych, zamieszone na Stronie, mają charakter poglądowy, w konsekwencji rzeczywisty wygląd płytek ceramicznych może się różnić od prezentowanego na zdjęciach. Rzeczywisty kolor płytek ceramicznych może odbiegać od koloru płytek ceramicznych prezentowanego na zdjęciach zamieszczonych na Stronie. Rzeczywiste wymiary płytek ceramicznych mogą odbiegać od rozmiarów płytek ceramicznych prezentowanych na Stronie.
 
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.
 
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów technicznych produktów, a także ich wyglądu.
 
Administrator nie gwarantuje, iż zamieszczone na Stronie dane techniczne nie zawierają braków lub błędów.
 
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej polityki prywatności. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, bieżącej aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 
2. Administrator danych osobowych.
 
Informacje wstępne
 
Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Ceramice Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) (dalej „Ceramika Paradyż”) swoje dane osobowe, w tym osób korzystających z naszych usług, naszych kontrahentów i ich pracowników oraz subskrybentów biuletynu informacyjnego, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.
 
Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w Ceramice Paradyż zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 
Administrator danych
 
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, posiadającej NIP 768-166-25-55, REGON: 592184659, o kapitale zakładowym 55 974 210,00 zł.
 
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: mgrzegory@paradyz.com.pl
 
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
 
Ceramika Paradyż oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
 
Cel przetwarzania:
 
Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:
 
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje:
 
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem.
 
art. 6 ust. 1 lit. b
(dot. klientów);
 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta).
 
Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.
 
Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji.
 
art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO
 
Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.
 
Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku  z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.
 
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.
 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Przetwarzanie danych klientów   lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.
 
Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.
 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).
 
Prowadzenie statystyk
 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.
 
Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych.
 
Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).
 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.
 
Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi.
 
Monitoring na terenie siedziby administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji.
 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu – wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 
Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie siedziby Ceramiki Paradyż jest naszym uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art.222KP).
 
Przetwarzanie danych w ramach profilu Ceramiki Paradyż na portalu społecznościowym Facebook.
 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane są współadministrowane przez Ceramikę Paradyż i portal Facebook.
 
Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 
Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.
 
Przetwarzanie plików cookies.
 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w punktach dotyczących plików cookies (pkt.7) lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 
Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.
 
Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami.
 
art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO;
art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.
 
10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.
 
10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.
 
W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do tych spośród wyżej wymienionych pracowników, co do których pracodawca złoży raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, okres przechowywania dokumentacji oraz akt ulega skróceniu do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejszy raport został złożony.
 
Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu.
 
Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.
 
Rozpowszechnianie wizerunku pracownika /współpracownika na podstawie zgody prawnoautorskiej.
 
Prowadzenie rekrutacji.
 
art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
(dot. kandydatów na pracowników);
 
art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
(dot. kandydatów na współpracowników)
Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.
 
Jeżeli terminy przechowywania dokumentów wskazane w rubryce „Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej” są dłuższe od terminów właściwych dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, stosuje się wskazane dłuższe terminy.
 
 Odbiorcy danych
 
W związku z prowadzoną działalnością Ceramika Paradyż będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
 
osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Ceramiką Paradyż w zakresie usług konsultingowych świadczonych na rzecz klientów Ceramiki Paradyż,
 
organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 
podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, w tym firmie Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, lub podmiotom współpracującym z Ceramiką Paradyż w ramach kampanii marketingowych, Realizacji usług oferowanych przez Ceramikę Paradyż, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Ceramiką Paradyż i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
 
dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, a także bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 
w przypadku kandydatów do pracy – również internetowym portalom rekrutacyjnym.
 
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania
 
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Ceramikę Paradyż, przysługuje prawo do:
 
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 
sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 
usunięcia swoich danych,
 
ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 
przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.
 
Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez Ceramikę Paradyż, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
Powrót