Powrót
Polityka prywatności
1. Postanowienia ogólne.

Polityka prywatności dotyczy ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej „www.biruoprasowe.paradyz.com”, zwanej dalej Stroną, w tym jej podstron, administrowanych przez spółkę Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 
– Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, posiadającej NIP 768-166-25-55, REGON: 592184659, BDO: 000036011, o kapitale zakładowym 55.974.210,00 zł (dalej: Administrator).

Polityka prywatności zawiera obowiązujące na Stronie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.

Celem niniejszej polityki prywatności jest zapewnienie Użytkownikom Strony ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym, co najmniej standardom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Strony i jej elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do Administratora. Wszystkie znaki towarowe znajdujące się na Stronie stanowią własność Administratora, chyba że co innego zostało zaznaczone. Utwory znajdujące się na stronie, nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, bez uprzedniej, udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie, zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego Użytkownika Strony. Zabrania się ich kopiowania, modyfikowania, linkowania, czy też wykorzystywania w inny sposób, który wiąże się z ich upublicznieniem, a także wykorzystaniem do celów komercyjnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza ww. dozwolony użytek są niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej polityki prywatności. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, bieżącej aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 
2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Ceramice Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) (dalej „Ceramika Paradyż”) swoje dane osobowe, w tym osób korzystających z naszych usług, naszych kontrahentów 
i ich pracowników oraz subskrybentów biuletynu informacyjnego, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w Ceramice Paradyż zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Ceramika Paradyż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie (ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 125109, posiadającej NIP 768-166-25-55, REGON: 592184659, o kapitale zakładowym 55 974 210,00 zł.

W Ceramice Paradyż został powołany Inspektor Ochrony Danych. Możesz skontaktować się z nim we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych mailowo pod adresem: iod@paradyz.com.pl 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Ceramika Paradyż będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera – informacji z  biura prasowego Ceramiki Paradyż, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu wycofania Twojej zgody i rezygnacji z subskrypcji bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Biuro Prasowe Ceramiki Paradyż.

Odbiorcy danych

Ceramika Paradyż może ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
•    osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Ceramiką Paradyż w zakresie usług konsultingowych świadczonych na rzecz Ceramiki Paradyż,
•    organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
•    podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, w tym firmie Prowly, podmiotom audytującym naszą działalność, lub podmiotom współpracującym z Ceramiką Paradyż w ramach kampanii marketingowych, Realizacji usług oferowanych przez Ceramikę Paradyż, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Ceramiką Paradyż i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Ceramika Paradyż może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy 
z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Ceramikę Paradyż, przysługuje prawo do:
•    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
•    sprostowania (poprawiania) swoich danych,
•    wycofania zgody na przetwarzanie i usunięcia swoich danych,
•    ograniczenia przetwarzania swoich danych,
•    przenoszenia swoich danych.
Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy 
art. 12–23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez Ceramikę Paradyż, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym w formie profilowania.


Powrót