Powrót
Klauzula RODO
Czy musisz podawać Ceramice Paradyż swoje dane osobowe?
 
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Ceramikę Paradyż z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług (m.in. korzystania ze sklepu internetowego, salonów sprzedaży), chcesz zostać naszym kontrahentem (dostawcą) lub pracownikiem /współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe.
 
Jeśli Twój pracodawca lub inny podmiot wskazał Cię jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z  Ceramiką Paradyż (w tym w związku z Twoim udziałem w organizowanym przez nas szkoleniu, webinarium), Twoje dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu).
 
W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez Ceramikę Paradyż w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.
 
Przekazywanie danych do państw trzecich
 
Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, ODO 24 może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.
 
W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 
Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.
 
Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
 
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.
 
Zasady zbierania danych osobowych i informacji.
 
Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem, zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności. W czasie przeglądania zawartości Strony przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Strony przez Użytkowników, ich adresy IP oraz dane o lokalizacji Użytkownika będącego właścicielem adresu IP.
 
Użytkownik otrzymuje zapytanie za pośrednictwem Strony, czy wyraża zgodę na określenie i udostępnienie jego lokalizacji. Wyrażenie zgody na udostępnienie lokalizacji skutkuje prezentowaniem przez Stronę punktu sprzedaży Spółki położonego najbliżej Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na udostępnienie swojej lokalizacji powinien zamknąć okno zapytania. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie swojej lokalizacji także poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta podczas przeglądania zawartości Strony, jak również za pośrednictwem podstrony, zawierającej mapę wraz z siecią sprzedaży.
 
Użytkownik może w każdym czasie cofnąć pozwolenie na podawanie jego lokalizacji przez przeglądarkę poprzez takie jej ustawienia, aby Użytkownik każdorazowo był pytany o zezwolenie na odczytanie jego lokalizacji.
 
Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może zostać poprzedzone koniecznością podania przez Użytkownika jego danych osobowych. W przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może dojść do ograniczenia korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.
 
Na Stronie zamieszczone są: formularz kontaktowy, formularz zapisu na newsletter oraz formularz dla projektantów. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkowników określonych danych osobowych.
 
 
 
4. Zakres gromadzonych danych, sposób ich wykorzystania oraz przetwarzania.
 
 
 
Administrator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.1000 t.j. ), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator oświadcza, że przeglądający Stronę Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania zapisu na newsletter, wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie lub wypełnienia formularza dla projektantów. Przy korzystaniu ze Strony Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.
 
Dane osobowe gromadzone podczas wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego są wykorzystywane jedynie w celu przesyłania zamówionego newslettera, odpowiedzi na zadane za pośrednictwem ww. formularza kontaktowego pytanie czy też kontakt z autorem projektu.
 
Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej skorzystanie z niektórych funkcjonalności Strony nie jest możliwe bez ich podania.
 
Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Strony oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie danych odbywa się w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
Informacje uzyskiwane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Stroną, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników na Stronie oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o obszarze, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Strony i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik może sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.
 
Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Strony do potrzeb Użytkowników.
 
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą oraz w przypadkach przewidzianych przez prawo, które upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury umożliwiającej Użytkownikowi korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Strony.
 
Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody, chyba że zostanie on do tego zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa.
 
Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zebranych w ramach Strony, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 Uprawnienia Użytkownika.
 
 Użytkownik ma prawo do:
 
uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe;
dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.
 
Powrót